Regulament

de ordine interioară
Art. 1. Scopul Asociației Club Sportiv MODEL EAST este de a asigura depistarea, selecţia, creşterea şi pregătirea specifică a sportivilor pentru constituirea unor echipe performante în vederea organizarii si participării la competiţii locale, naţionale şi internaţionale modelism (aeromodelism,automodelism, navomodelism, rachetomodelism, etc), cu respectarea regulamentelor şi statutelor federaţiilor sportive naţionale, aflate în organizarea Federaţiei Române de Modelism precum şi dezvoltarea unei baze materiale de patrimoniu, prin a cărei utilizare să se susţină economico‐financiar toate posibilităţile reclamate de activitatea sportivă din domeniu precum şi a altor activităţi conexe acestora.
Orice referire la modelism din întregul cuprins al statutului si actului constitutiv al Asociației se consideră referire implicită și la subramurile: aeromodelism, automodelism și navomodelism.
Art. 2. (1) Ȋn vederea atingerii scopului propus, Asociația ȋşi propune urmǎtoarele obiecte de activitate:
 Popularizarea modelismului si a subramurilor sale: aeromodelism, automodelism și navomodelism, ȋn România şi peste hotare prin disponibilitatea capacitǎților organizatorice şi a dotǎrilor proprii: logisticǎ, personalul specializat, experiența proprie ȋn domeniu, relațiile cu organizațiile partenere, etc;
 Sprijinirea şi instruirea persoanelor interesate prin schimbul de experiențǎ ȋn modelism ȋntre membrii şi simpatizanții Asociației;
 Atragerea de noi membri activi;
Aderarea la Federația Românǎ de Modelism ȋn vederea participǎrii, ȋn mod oficial, la competițiile organizate pe plan național şi internațional
 Organizarea de ȋntâlniri cu caracter sportiv, competitiv şi informativ;
 Atragerea copiilor în vederea practicării sportului;
 Pregătirea sportivă a tinerilor doritori;
 Participarea la competiţiile organizate în ţară şi în străinătate la campionate şi turnee;
 Organizarea de acţiuni proprii formării sportive a tinerilor;
 Editarea de programe, postere şi alte publicaţii de propagandă sportivă în domeniu;
 Organizarea de cursuri de pregǎtire, seminarii, activitǎți recreative;
 Iniţierea şi organizarea unor competiţii locale, nationale sau internaţionale, precum şi competiţii cu caracter de verificare cu parteneri (echipe) locale, din alte judeţe sau din afara graniţelor României;
 Cooperarea cu instituții locale, regionale, naționale şi internaționale pentru efectuarea de activitǎți reprezentative cu scopul popularizǎrii modelismului;
 Creearea unei pagini de internet care sǎ ofere informații legate de modelism, membrii Asociației, activitatea şi evenimentele din comunitatea modeliştilor;
 Editarea de broşuri informative care sǎ cuprindǎ informații despre Asociație, programul acesteia, obiectivele propuse, activitǎțile ȋn desfǎşurare, etc;
 Dezvoltarea continuǎ ȋn vederea sprijiniri activitǎtii membrilor şi simpatizanților;
 Realizarea de parteneriate cu cluburi similare ȋn scopul dezvoltǎrii potențialului Asociației;
 Realizarea de parteneriate cu cluburi similare din alte state ȋn scopul stabilirii de contacte cu persoane fizice, instituții, asociații care sǎ conducǎ la dezvoltarea MODEL EAST;
 Promovarea spiritului de fair‐play, prevenirea actelor de violenţă pe teren în rândul sportivilor şi a publicului spectator, în conformitate cu prevederile Legii nr. 4/2009 şi a ordinului ANST nr. 269/2008 privind prevenirea şi combaterea violenţei cu ocazia competiţiilor şi a jocurilor sportive;
 Informarea celor interesați ȋn domeniul modelismului;
 Orice alte activitǎți şi servicii prevǎzute şi/sau permise de lege, ȋn conformitate cu scopul şi obiectivele prezentate;
(2) Orice referire la organizarea unor competiţii locale, naţionale şi internaţionale din întreg parcursul prezentului act, se consideră pe deplin făcută la „organizarea unor competiţii locale, naţionale şi nternaţionale cu respectarea regulamentelor şi statutelor federaţiilor sportive naţionale”.

Art. 3. (1) Asociaţia poate avea patru categorii de membri:
 Membri fondatori;
 Membri titulari;
 Membri de onoare;
 Membri corespondenţi.
(2) Membri fondatori sunt toți acei membri care au semnat actele de ȋnființare a Asociației. Aceştia, cunoscând scopul şi obiectivele propuse, ȋnțeleg sǎ contribuie la realizarea lor, ȋn mod dezinteresat şi prin mijloace proprii.
(3) Pot fi membri tiulari ai Asociaţiei cei care işi doresc sǎ contribuie la realizarea scopului propus de Asociatie.
(4) Obţinerea calităţii de membru se face pe baza unei cereri scrise de aderare adresată Consiliului Director, precedatǎ de citirea Statutului şi Actului constitutiv ale Asociației. Prin cerere se consideră acceptate Statutul şi Regulamentul de Organizare Internă (ROI), cu toate drepturile şi obligaţiile legale care decurg din acestea.
(5) Calitatea de membru devine activă din momentul aprobării acesteia de către Colegiul Director al Asociaţiei.
(6) Calitatea de membru al asociaţiei se va dovedi cu o legitimaţie emisă de Asociaţie şi vizată anual.
(7) Membrii care se retrag sau sunt excluşi din Asociaţie pierd orice drept care decurge din prezentul Statut şi din Regulamentul de Organizare Internă.
Art. 4. În afara membrilor fondatori, poate deveni membru activ persoana care îndeplineşte condiţiile prevăzute în Statut şi în Regulamentul de Organizare Internă.
Art. 5. Membrii corespondenţi sunt acei membri care nu desfăşoară o activitate permanentă în cadrul Asociaţiei.
Art. 6. Membrii de onoare se proclamă de Adunarea Generală cu majoritatea de două treimi din numărul membrilor, dintre persoanele care au dat Asociaţiei un concurs deosebit ori s-au ilustrat în domeniul lor de activitate prin lucrări de o certă valoare în ţară sau în străinătate.
Art. 7. Calitatea de membru este personală şi inalienabilă, ea nu poate trece la succesori.
Art. 8. Pierderea calităţii de membru se poate realiza prin:
a. demisie;
b. neplata cotizaţiei;
c. condamnare pentru infracţiuni şi excludere potrivit celor stabilite de Adunarea Generală şi prin Regulamentul de Organizare Internă;
d. Excluderea în urma deciziei Adunării Generale pentru încălcarea dispoziţiilor statutare, desfăşurarea unor campanii anticoncept Clubului, neonorarea angajamentelor liber consimţite, lipsa de interes faţă de scopul şi obiectivele Clubului Sportiv Model East;
e. Deces, lichidare.
Membri clubului care se retrag sau care sunt excluşi, nu au nici un drept asupra patrimoniului clubului.
Art. 9. Membrii Asociaţiei beneficiază de următoarele drepturi:
a. Fac parte din Adunarea Generală a Asociaţiei, participând la luarea deciziilor în domeniile stabilite ca fiind de competenţa acestui organ de conducere.
b. Au dreptul să candideze şi să fie aleşi în funcţiile de conducere prevăzute de Statut;
c. Participă la toate proiectele şi activităţile desfăşurate de Asociaţie.
d. Fac propuneri privind activitatea Asociaţiei.
e. De a avea acces la baza materială şi la toate disponibilităţile Asociației în limitele stabilite de către Consiliul Director;
f. De a solicita şi de a primi sprijinul Asociației pentru apărarea intereselor sale.

Art. 10. Membrii Asociaţiei au următoarele obligaţii:
a. Să respecte Statutul Asociaţiei şi Regulamentul ei de Funcţionare Internă;
b. Să achite în termen şi cuantumul fixat, cotizaţia şi alte tipuri de taxe stabilite de Adunarea Generală a Asociaţiei.
c. Să respecte reglementările şi strategiile Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, a Federatiei Române de Modelism, a Autorităţii Naţionale pentru Tineret şi Sport;
d. Să onoreze orice convenţie intervenită între el şi Club, să susţină permanent, moral şi material activitatea Clubului Sportiv Model East;
e. Să urmărească atragerea de noi membri şi noi surse de venituri;
f. Să participe activ la acţiunile Clubului Sportiv Model East;
g. Să se implice în proiectele şi activităţile Asociaţiei Club Sportiv Model East.
h. Să nu aducă daune imaginii Asociaţiei Club Sportiv Model East.
i. Să contribuie la îndeplinirea scopurilor Asociaţiei Club Sportiv Model East.

Art.11. Cotizații.
(1) Membrii Asociației pot fi obligați la plata unei taxe de ȋnscriere şi la o cotizație lunarǎ.
(2) Cotizațiile minime obligatorii ale membrilor, aşa cum au fost ele indicate anterior, se stabilesc şi se revizuiesc de cǎtre Adunarea Generalǎ. Plǎțile achitate nu se restituie.
(3) Taxele se pot plǎti lunar, trimestrial sau anual. Neplata lor, timp de trei luni consecutiv, atrage pierderea calitǎții de membru.

Art.12. Recompense
Pentru rezultate deosebite obţinute în competiţiile interne şi internaţionale, ca şi pentru recunoaşterea contribuţiei unor specialişti sau persoane fizice ori juridice la dezvoltarea Clubului Sportiv Model East se pot acorda următoarele recompense:
‐ titlu de membru de onoare;
‐ titlu de preşedinte de onoare;
‐ premii şi prime speciale pentru rezultate sportive deosebite;
‐ distincţii şi trofee.
Clubul Sportiv Model East poate acorda premii anuale celor mai bine clasaţi competitori, clasificare realizată în urma totalizării punctelor, pe baza Regulamentului de clasificare sportivă.
Art.13. Sancţiuni
Pentru abaterile de la statutul Clubului Sportiv Model East sau de la Regulamentele Federaţiei, clubul poate aplica, atât pentru membrii afiliaţi cât şi pentru sportivii legitimaţi, următoarele sancţiuni:
‐ avertisment;
‐ amendă;
‐ suspendare temporară a dreptului de a concura în numele Clubului Sportiv Model East;
‐ suspendare temporară a calităţii de membru;
‐ excludere.
Cuantumul amenzilor şi termenele de suspendare se stabilesc de către Adunarea Generală.
Excluderea se dispune de către Adunarea Generală, a cărei hotărâre este definitivă. Adunarea Generală poate retracta o hotărâre de excludere, dacă persoana sancţionată aduce dovezi, care înlătură temeiurile deciziei anterioare. În caz de retractare, Adunarea Generală va hotărî şi cu privire la eventuala recunoaştere a calităţii de membru pentru perioada dintre momentul excluderii şi cel al retractării deciziei de excludere. Până la desfăşurarea Adunării Generale, Consiliul Director poate decide, cu 2/3 din voturile membrilor săi, suspendarea unei persoane din calitatea de membru dacă se constată săvârşirea de fapte care, conform Statutului clubului, atrag excluderea. Suspendarea încetează prin hotărârea Adunării Generale care este definitivă.

Conducerea şi administrarea Asociației
Art. 14. – Organele de conducere ale Asociaţiei sunt:
a) adunarea generală;
b) consiliul director;
c) cenzorul sau, după caz, comisia de cenzori.
Art. 15. (1) Adunarea generală este organul de conducere, alcătuit din totalitatea asociaţilor.
(2) Aceştia, prin reprezentanţii legali sau împuterniciţi, îşi exercită dreptul de vot. Fiecare membru are dreptul la 1 (unu) vot.
(3) Adunarea Generală se întruneşte anual în şedinţă iar Adunarea Generală Extraordinară se poate convoca la cererea a cel puţin o treime din numărul membrilor, la cererea Consiliului Director sau a Preşedintelui Asociaţiei.
(4) Adunarea Generală adoptă hotărâri cu 2 / 3 din numărul membrilor. Pentru modificarea Statutului şi a Regulamentului de Organizare Internă (ROI), pentru hotarâri privind dizolvarea Asociaţiei sau transformarea scopului social este necesar votul a 3 / 4 din numărul membrilor.
(5) Competenţa adunării generale cuprinde:
a) stabilirea strategiei şi a obiectivelor generale ale Asociaţiei;
b) aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli şi a bilanţului contabil;
c) alegerea şi revocarea membrilor consiliului director;
d) alegerea şi revocarea cenzorului sau, după caz, a membrilor comisiei de cenzori;
e) înfiinţarea de filiale;
f) modificarea actului constitutiv şi a statutului;
g) dizolvarea şi lichidarea asociaţiei, precum şi stabilirea destinaţiei bunurilor rămase după lichidare;
h) orice alte atribuţii prevăzute în lege sau în statut.
(6) Adunarea generală se întruneşte cel puţin o dată pe an şi are drept de control permanent asupra Consiliului Director şi asupra cenzorului sau, după caz, comisiei de cenzori.
Art. 16. (1) Asociatul care, într-o anumită problemă supusă hotărârii adunării generale, este interesat personal sau prin soţul său, ascendenţii sau descendenţii săi, rudele în linie colaterală sau afinii săi până la gradul al patrulea inclusiv nu va putea lua parte la deliberare şi nici la vot.
(2) Asociatul care încalcă dispoziţiile alin. (1) este răspunzător de daunele cauzate Asociaţiei dacă fără votul său nu s-ar fi putut obţine majoritatea cerută.
Art. 17. (1) Hotărârile luate de adunarea generală în limitele legii, ale actului constitutiv şi ale statutului sunt obligatorii chiar şi pentru membrii asociaţi care nu au luat parte la adunarea generală sau au votat împotrivă.
(2) Hotărârile adunării generale, contrare legii, actului constitutiv sau dispoziţiilor cuprinse în statut, pot fi atacate în justiţie de către oricare dintre membrii asociaţi care nu au luat parte la adunarea generală sau care au votat împotrivă şi au cerut să se insereze aceasta în procesul-verbal de şedinţă, în termen de 15 zile de la data când au luat cunoştinţă despre hotărâre sau de la data când a avut loc şedinţa, după caz.
(3) Cererea de anulare se soluţionează în camera de consiliu de către judecătoria în circumscripţia căreia Asociaţia îşi are sediul.
Art. 18. (1) Consiliul director asigură punerea în executare a hotărârilor adunării generale. El poate fi alcătuit şi din persoane din afara asociaţiei, în limita a cel mult o pătrime din componenţa sa.
Art. 19. Atribuţia principală a Consiliului Director este coordonarea activităţii ordinare. Pentru îndeplinirea fidelă a atribuţiilor sale, Consiliul Director va trebui să respecte actele Adunării Generale.
Art. 20. (1) Consiliul Director se întruneşte lunar sau ori de câte ori este nevoie, prin grija Preşedintelui. La fiecare reuniune de lucru se întocmeşte un proces verbal al cărui text va fi semnat de către toţi membri prezenţi.
(2) Din Consiliul Director fac parte:
 Preşedintele Asociaţiei – NECULA Adrian
 Vicepreşedintele Asociației – ŞTEFAN Andrei-Dragoş
 Membri ȋn consiliul director: DANIFELD Edy-Lucian, SACHELARIE Adrian-Constantin, ŞTEFAN Andrei-Dragoş.
Mandatul Consiliului Director este de 1 an.
Art. 21. Preşedintele Asociaţiei are următoarele atribuţii:
 Asigură conducerea operativă a Asociaţiei;
 Supraveghează activitatea Consiliului Director al Asociaţiei;
 Este responsabil de modul de gestionare a patrimoniului Asociaţiei.
 Preşedintele este ales pentru o perioadă de 1 an, cu posibilitatea reînnoirii mandatului.
Art. 22. Preşedintele onorific al Asociaţiei, atunci când se decide asupra acordǎrii unei asemenea distincții, este ales prin consensul membrilor fondatori.
Art. 23. Vicepreşedintele are rolul de a reprezenta Asociaţia în relaţiile cu presa şi în cele cu alte organizaţii, organisme şi instituţii, pe arii funcţionale, de a realiza coordonarea desfăşurării proictelor Asociaţiei şi de a supraveghea la buna derulare acestora.
Art. 24. În exercitarea competenţei sale, Consiliul Director:
a) prezintă adunării generale raportul de activitate pe perioada anterioară, executarea bugetului de venituri şi cheltuieli, bilanţul contabil, proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli şi proiectul programelor asociaţiei;
b) încheie acte juridice în numele şi pe seama asociaţiei;
c) aprobă organigrama şi politica de personal ale asociaţiei, dacă prin statut nu se prevede altfel;
d) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute în statut sau stabilite de adunarea generală.
Art. 25. Regulile generale privind organizarea şi funcţionarea consiliului director se stabilesc prin statut. Consiliul director îşi poate elabora un regulament intern de funcţionare.
Art. 26. Nu poate fi membru al consiliului director, iar dacă era, pierde această calitate orice persoană care ocupă o funcţie de conducere în cadrul unei instituţii publice, dacă asociaţia respectivă are ca scop sprijinirea activităţii acelei instituţii publice.
Art. 27. Deciziile consiliului director, contrare legii, actului constitutiv sau statutului Asociaţiei pot fi atacate în justiţie, în condiţiile legii.
Art. 28. Consiliul director poate împuternici una sau mai multe persoane cu funcţii executive, inclusiv persoane care nu au calitatea de asociat ori sunt străine de Asociaţie, pentru a exercita atribuţiile ce pot fi astfel delegate.
Art. 29. Prezentul regulament se aprobă prin hotarârea Consiliului Director şi intră în vigoare la 5 zile de la data adoptării hotărârii.
Art. 30. Prezentul regulament este adus la cunoştinţa membrilor de către Preşedintele Asociaţiei, prin informare directă sau postare pe siteul Asociaţiei.
Norme de siguranţă
Art. 31. Normele de siguranţă se regăsesc în Anexa 1 la prezentul regulament.