Statutul

Asociației Clubul Sportiv MODEL EAST

Capitolul I
Denumirea, forma, sediul durata şi fondatorii Asociației Clubul Sportiv MODEL EAST

Art. 1. Noi, membrii fondatori:
DANIFELD Edy-Lucian,
NECULA Adrian,
SACHELARIE Adrian-Constantin,
ŞTEFAN Andrei-Dragoş;

am hotǎrât înfinţarea Asociației Clubul Sportiv MODEL EAST (numitǎ ȋn continuare Asociația sau Asociația Clubul Sportiv MODEL EAST).

Art. 2. Denumirea Asociaţiei este Clubul Sportiv MODEL EAST.
(2) Asociaţia Clubul Sportiv MODEL EAST este persoană juridică de drept privat, autonomă, neguvernamentală, apolitică, constituită în baza O.G. nr. 26/2000.
Art. 3. Sediul Asociaţiei Clubul Sportiv MODEL EAST este în mun. Iaşi, str.Marginei nr.27 anexa C3.
(2) Sediul va putea fi schimbat prin hotărârea Adunării Generale, cu respectarea prevederilor legii privind înscrierea modificărilor în registrul asociaţiilor şi fundaţiilor.
Asociaţia poate constitui filiale în alte localităţi, se poate afilia, asocia sau poate fuziona cu alte asociaţii din ţară şi străinătate, conform hotărârilor Adunării Generale.
Art. 4. (1) Asociaţia Clubul Sportiv MODEL EAST se constituie pe durată nedeterminată, începând cu data înregistrării ca persoană juridică în registrul asociaţiilor şi fundaţiilor, conform hotărârii judecătoreşti.
(2) Modificarea duratei de funcţionare se va face cu respectarea prevederilor legii privind înscrierea în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor.

Capitolul II
Scopul Asociației Clubul Sportiv MODEL EAST

Art. 5 Scopul clubului este de a asigura depistarea, selecţia, creşterea şi pregătirea specifică a sportivilor pentru constituirea unor echipe performante în vederea participării la competiţiile naţionale şi internaţionale de modelism (aeromodelism, automodelism, navomodelism, rachetomodelism, etc) aflate în organizarea Federaţiei Române de Modelism precum şi dezvoltarea unei baze materiale de patrimoniu, prin a cărei utilizare să se susţină economico‐financiar toate posibilităţile reclamate de activitatea sportivă din domeniu precum şi a altor activităţi conexe acestora.
Ȋn vederea atingerii sopului propus, Asociația ȋşi propune urmǎtoarele:
 Popularizarea modelismului ȋn România şi peste hotare prin disponibilitatea capacitǎților organizatorice şi a dotǎrilor proprii: logisticǎ, personalul specializat, experiența proprie ȋn domeniu, relațiile cu organizațiile partenere, etc;
 Sprijinirea şi instruirea persoanelor interesate prin schimbul de experiențǎ ȋn modelism ȋntre membrii şi simpatizanții Asociației;
 Atragerea de noi membri activi;
 Aderarea la Federația Românǎ de Modelism ȋn vederea participǎrii, ȋn mod oficial, la competițiile organizate pe plan național şi internațional.

Capitolul III
Obiectul de activitate al Asociației Clubul Sportiv MODEL EAST

Art. 6. Ȋn vederea atingerii sopului propus, Asociația ȋşi propune urmǎtoarele obiecte de activitate:
 Organizarea de ȋntâlniri cu caracter sportiv, competitiv şi informativ;
 Atragerea copiilor în vederea practicării sportului;
 Pregătirea sportivă a tinerilor doritori;
 Participarea la competiţiile organizate în ţară şi în străinătate la campionate şi turnee;
 Organizarea de acţiuni proprii formării sportive a tinerilor;
 Editarea de programe, postere şi alte publicaţii de propagandă sportivă în domeniu;
 Organizarea de cursuri de pregǎtire, seminarii, activitǎți recreative;
 Iniţierea şi organizarea unor competiţii locale, nationale sau internaţionale, precum şi competiţii cu caracter de verificare cu parteneri (echipe) locale, din alte judeţe sau din afara graniţelor României;
 Cooperarea cu instituții locale, regionale, naționale şi internaționale pentru efectuarea de activitǎți reprezentative cu scopul popularizǎrii modelismului;
 Creearea unei pagini de internet care sǎ ofere informații legate de modelism, membrii Asociației, activitatea şi evenimentele din comunitatea modeliştilor;
 Editarea de broşuri informative care sǎ cuprindǎ informații despre Asociație, programul acesteia, obiectivele propuse, activitǎțile ȋn desfǎşurare, etc;
 Dezvoltarea continuǎ ȋn vederea sprijiniri activitǎtii membrilor şi simpatizanților;
 Realizarea de parteneriate cu cluburi similare ȋn scopul dezvoltǎrii potențialului Asociației;
 Realizarea de parteneriate cu cluburi similare din alte state ȋn scopul stabilirii de contacte cu persoane fizice, instituții, asociații care sǎ conducǎ la dezvoltarea MODEL EAST;
 Promovarea spiritului de fair‐play, prevenirea actelor de violenţă pe teren în rândul sportivilor şi a publicului spectator, în conformitate cu prevederile Legii nr. 4/2009 şi a ordinului ANST nr. 269/2008 privind prevenirea şi combaterea violenţei cu ocazia competiţiilor şi a jocurilor sportive;
 Informarea celor interesați ȋn domeniul modelismului;
 Orice alte activitǎți şi servicii prevǎzute şi/sau permise de lege, ȋn conformitate cu scopul şi obiectivele prezentate;

Capitolul IV
Patrimoniul Asociației
Activitatea financiarǎ

Art. 7. (1) Patrimoniul social iniţial al Asociaţiei este în sumă de 600 lei.
(2) Patrimoniul social poate fi majorat din resursele atrase pe baza hotărârii Adunării Generale a Membrilor, cu respectarea prevederilor legale referitoare la aceasta.
(3) Nivelul cotizaţiilor membrilor se stabileşte de Adunarea Generală.
Art. 8. Sursele de finanţare ale Asociaţiei sunt:
 cotizaţiile membrilor;
 dobânzile şi dividendele rezultate din plasarea sumelor disponibile, în condiţii legale;
 dividendele societăţilor comerciale înfiinţate de Asociaţie;
 venituri realizate din activităţi economice directe;
 donaţii, sponsorizări sau legate;
 resurse obţinute de la bugetul de stat şi / sau de la bugetele locale;
 alte venituri prevăzute de lege.
Art. 9. (1) Asociaţia poate înfiinţa sau participa la înfiinţarea de societăţi comerciale.
(2) Dividendele obţinute de Asociaţie din activităţile acestor societăţi comerciale, dacă nu se reinvestesc în aceleaşi societăţi comerciale, se folosesc obligatoriu pentru realizarea scopurilor Asociaţiei.
Art. 10. Asociaţia poate desfăşura orice alte activităţi economice directe, dacă acestea au caracter accesoriu şi sunt în strânsă legătură cu scopul principal al ei.
Art. 11. Bugetul Asociaţiei şi contul de gestiune bilanţieră (venituri şi cheltuieli) se întocmeşte anual şi se aprobă de Adunarea Generală a Membrilor.

Capitolul V
Membrii Asociației

Art. 12. (1) Asociaţia poate avea patru categorii de membri:
 Membri fondatori;
 Membri titulari;
 Membri de onoare;
 Membri corespondenţi.
NOTA: aceasta este o varianta, Asociatia poate avea si membri numiti: juniori, activi, etc. legea nu impune nimic, denumirile sunt la libera alegere. Daca aveti alte idei fata de varianta propusa de mine, va rog sa mi le comunicati.
(2) Membri fondatori sunt toți acei membri care au semnat actele de ȋnființare a Asociației. Aceştia, cunoscând scopul şi obiectivele propuse, ȋnțeleg sǎ contribuie la realizarea lor, ȋn mod dezinteresat şi prin mijloace proprii.
(3) Pot fi membri tiulari ai Asociaţiei cei care işi doresc sǎ contribuie la realizarea scopului propus de Asociatie.
(4) Obţinerea calităţii de membru se face pe baza unei cereri scrise de aderare adresată Consiliului Director, precedatǎ de citirea Statutului şi Actului constitutiv ale Asociației. Prin cerere se consideră acceptate Statutul şi Regulamentul de Organizare Internă (ROI), cu toate drepturile şi obligaţiile legale care decurg din acestea.
(5) Calitatea de membru devine activă din momentul aprobării acesteia de către Colegiul Director al Asociaţiei.
(6) Calitatea de membru al asociaţiei se va dovedi cu o legitimaţie emisă de Asociaţie şi vizată anual.
(7) Membrii care se retrag sau sunt excluşi din Asociaţie pierd orice drept care decurge din prezentul Statut şi din Regulamentul de Organizare Internă.
Art. 13. În afara membrilor fondatori, poate deveni membru activ persoana care îndeplineşte condiţiile prevăzute în Statut şi în Regulamentul de Organizare Internă.
Art. 14. Membrii corespondenţi sunt acei membri care nu desfăşoară o activitate permanentă în cadrul Asociaţiei.
Art. 15. Membrii de onoare se proclamă de Adunarea Generală cu majoritatea de două treimi din numărul membrilor, dintre persoanele care au dat Asociaţiei un concurs deosebit ori s-au ilustrat în domeniul lor de activitate prin lucrări de o certă valoare în ţară sau în străinătate.
Art. 16. Calitatea de membru este personală şi inalienabilă, ea nu poate trece la succesori.
Art. 17. Pierderea calităţii de membru se poate realiza prin:
a. demisie;
b. neplata cotizaţiei;
c. condamnare pentru infracţiuni şi excludere potrivit celor stabilite de Adunarea Generală şi prin Regulamentul de Organizare Internă;
d. Excluderea în urma deciziei Adunării Generale pentru încălcarea dispoziţiilor statutare, desfăşurarea unor campanii anticoncept Clubului, neonorarea angajamentelor liber consimţite, lipsa de interes faţă de scopul şi obiectivele Clubului Sportiv Model East;
e. Deces, lichidare.
Membri clubului care se retrag sau care sunt excluşi, nu au nici un drept asupra patrimoniului clubului.
Art. 18. Membrii Asociaţiei beneficiază de următoarele drepturi:
a. Fac parte din Adunarea Generală a Asociaţiei, participând la luarea deciziilor în domeniile stabilite ca fiind de competenţa acestui organ de conducere.
b. Au dreptul să candideze şi să fie aleşi în funcţiile de conducere prevăzute de Statut;
c. Participă la toate proiectele şi activităţile desfăşurate de Asociaţie.
d. Fac propuneri privind activitatea Asociaţiei.
e. De a avea acces la baza materială şi la toate disponibilităţile Asociației în limitele stabilite de către Consiliul Director;
f. De a solicita şi de a primi sprijinul Asociației pentru apărarea intereselor sale.
Art. 19. Membrii Asociaţiei au următoarele obligaţii:
a. Să respecte Statutul Asociaţiei şi Regulamentul ei de Funcţionare Internă;
b. Să achite în termen şi cuantumul fixat, cotizaţia şi alte tipuri de taxe stabilite de Adunarea Generală a Asociaţiei.
c. Să respecte reglementările şi strategiile Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, a Federatiei Române de Modelism, a Autorităţii Naţionale pentru Tineret şi Sport;
d. Să onoreze orice convenţie intervenită între el şi Club, să susţină permanent, moral şi material activitatea Clubului Sportiv Model East;
e. Să urmărească atragerea de noi membri şi noi surse de venituri;
f. Să participe activ la acţiunile Clubului Sportiv Model East;
g. Să se implice în proiectele şi activităţile Asociaţiei.
h. Să nu aducă daune imaginii Asociaţiei.
i. Să contribuie la îndeplinirea scopurilor Asociației.
Art.20. Cotizații. (1) Membrii Asociației pot fi obligați la plata unei taxe de ȋnscriere şi la o cotizație lunarǎ.
(2) Cotizațiile minime obligatorii ale membrilor, aşa cum au fost ele indicate anterior, se stabilesc şi se revizuiesc de cǎtre Adunarea Generalǎ. Plǎțile achitate nu se restituie.
(3) Taxele se pot plǎti lunar, trimestrial sau anual. Neplata lor, timp de trei luni consecutiv, atrage pierderea calitǎții de membru.
Art. 21 – Recompense
Pentru rezultate deosebite obţinute în competiţiile interne şi internaţionale, ca şi pentru recunoaşterea contribuţiei unor specialişti sau persoane fizice ori juridice la dezvoltarea Clubului Sportiv Model East se pot acorda următoarele recompense:
‐ titlu de membru de onoare;
‐ titlu de preşedinte de onoare;
‐ premii şi prime speciale pentru rezultate sportive deosebite;
‐ distincţii şi trofee.
Clubul Sportiv Model East poate acorda premii anuale celor mai bine clasaţi competitori, clasificare realizată în urma totalizării punctelor, pe baza Regulamentului de clasificare sportivă.
Art. 22 – Sancţiuni
Pentru abaterile de la statutul Clubului Sportiv Model East sau de la Regulamentele Federaţiei, clubul poate aplica, atât pentru membrii afiliaţi cât şi pentru sportivii legitimaţi, următoarele sancţiuni:
‐ avertisment;
‐ amendă;
‐ suspendare temporară a dreptului de a concura în numele Clubului Sportiv Model East;
‐ suspendare temporară a calităţii de membru;
‐ excludere.
Cuantumul amenzilor şi termenele de suspendare se stabilesc de către Adunarea Generală.
Excluderea se dispune de către Adunarea Generală, a cărei hotărâre este definitivă. Adunarea Generală poate retracta o hotărâre de excludere, dacă persoana sancţionată aduce dovezi, care înlătură temeiurile deciziei anterioare. În caz de retractare, Adunarea Generală va hotărî şi cu privire la eventuala recunoaştere a calităţii de membru pentru perioada dintre momentul excluderii şi cel al retractării deciziei de excludere. Până la desfăşurarea Adunării Generale, Consiliul Director poate decide, cu 2/3 din voturile membrilor săi, suspendarea unei persoane din calitatea de membru dacă se constată săvârşirea de fapte care, conform Statutului clubului, atrag excluderea. Suspendarea încetează prin hotărârea Adunării Generale care este definitivă.

Capitolul VI
Conducerea şi administrarea Asociației

Art. 23. – Organele de conducere ale Asociaţiei sunt:
a) adunarea generală;
b) consiliul director;
c) cenzorul sau, după caz, comisia de cenzori.
Art. 24. (1) Adunarea generală este organul de conducere, alcătuit din totalitatea asociaţilor.
(2) Aceştia, prin reprezentanţii legali sau împuterniciţi, îşi exercită dreptul de vot. Fiecare membru are dreptul la 1 (unu) vot.
(3) Adunarea Generală se întruneşte anual în şedinţă iar Adunarea Generală Extraordinară se poate convoca la cererea a cel puţin o treime din numărul membrilor, la cererea Consiliului Director sau a Preşedintelui Asociaţiei.
(4) Adunarea Generală adoptă hotărâri cu 2 / 3 din numărul membrilor. Pentru modificarea Statutului şi a Regulamentului de Organizare Internă (ROI), pentru hotarâri privind dizolvarea Asociaţiei sau transformarea scopului social este necesar votul a 3 / 4 din numărul membrilor.
(5) Competenţa adunării generale cuprinde:
a) stabilirea strategiei şi a obiectivelor generale ale Asociaţiei;
b) aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli şi a bilanţului contabil;
c) alegerea şi revocarea membrilor consiliului director;
d) alegerea şi revocarea cenzorului sau, după caz, a membrilor comisiei de cenzori;
e) înfiinţarea de filiale;
f) modificarea actului constitutiv şi a statutului;
g) dizolvarea şi lichidarea asociaţiei, precum şi stabilirea destinaţiei bunurilor rămase după lichidare;
h) orice alte atribuţii prevăzute în lege sau în statut.
(6) Adunarea generală se întruneşte cel puţin o dată pe an şi are drept de control permanent asupra Consiliului Director şi asupra cenzorului sau, după caz, comisiei de cenzori.
Art. 25. (1) Asociatul care, într-o anumită problemă supusă hotărârii adunării generale, este interesat personal sau prin soţul său, ascendenţii sau descendenţii săi, rudele în linie colaterală sau afinii săi până la gradul al patrulea inclusiv nu va putea lua parte la deliberare şi nici la vot.
(2) Asociatul care încalcă dispoziţiile alin. (1) este răspunzător de daunele cauzate Asociaţiei dacă fără votul său nu s-ar fi putut obţine majoritatea cerută.
Art. 26. (1) Hotărârile luate de adunarea generală în limitele legii, ale actului constitutiv şi ale statutului sunt obligatorii chiar şi pentru membrii asociaţi care nu au luat parte la adunarea generală sau au votat împotrivă.
(2) Hotărârile adunării generale, contrare legii, actului constitutiv sau dispoziţiilor cuprinse în statut, pot fi atacate în justiţie de către oricare dintre membrii asociaţi care nu au luat parte la adunarea generală sau care au votat împotrivă şi au cerut să se insereze aceasta în procesul-verbal de şedinţă, în termen de 15 zile de la data când au luat cunoştinţă despre hotărâre sau de la data când a avut loc şedinţa, după caz.
(3) Cererea de anulare se soluţionează în camera de consiliu de către judecătoria în circumscripţia căreia Asociaţia îşi are sediul.
Art. 27. (1) Consiliul director asigură punerea în executare a hotărârilor adunării generale. El poate fi alcătuit şi din persoane din afara asociaţiei, în limita a cel mult o pătrime din componenţa sa.
Art. 28. Atribuţia principală a Consiliului Director este coordonarea activităţii ordinare. Pentru îndeplinirea fidelă a atribuţiilor sale, Consiliul Director va trebui să respecte actele Adunării Generale.
Art. 29. (1) Consiliul Director se întruneşte lunar sau ori de câte ori este nevoie, prin grija Preşedintelui. La fiecare reuniune de lucru se întocmeşte un proces verbal al cărui text va fi semnat de către toţi membri prezenţi.
(2) Din Consiliul Director fac parte:
 Preşedintele Asociaţiei – Dl. NECULA Adrian
 Vicepreşedintele Asociației – Dl. ŞTEFAN Andrei-Dragoş
Membri ȋn consiliul director: DANIFELD Edy-Lucian, SACHELARIE Adrian-Constantin, ŞTEFAN Andrei-Dragoş.
Mandatul Consiliului Director este de 1 an.
Art. 30. Preşedintele Asociaţiei are următoarele atribuţii:
 Asigură conducerea operativă a Asociaţiei;
 Supraveghează activitatea Consiliului Director al Asociaţiei;
 Este responsabil de modul de gestionare a patrimoniului Asociaţiei.
 Preşedintele este ales pentru o perioadă de 1 an, cu posibilitatea reînnoirii mandatului.
Art. 31. Preşedintele onorific al Asociaţiei, atunci când se decide asupra acordǎrii unei asemenea distincții, este ales prin consensul membrilor fondatori.
Art. 32. Vicepreşedintele are rolul de a reprezenta Asociaţia în relaţiile cu presa şi în cele cu alte organizaţii, organisme şi instituţii, pe arii funcţionale, de a realiza coordonarea desfăşurării proictelor Asociaţiei şi de a supraveghea la buna derulare acestora.
Art. 33. În exercitarea competenţei sale, Consiliul Director:
a) prezintă adunării generale raportul de activitate pe perioada anterioară, executarea bugetului de venituri şi cheltuieli, bilanţul contabil, proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli şi proiectul programelor asociaţiei;
b) încheie acte juridice în numele şi pe seama asociaţiei;
c) aprobă organigrama şi politica de personal ale asociaţiei, dacă prin statut nu se prevede altfel;
d) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute în statut sau stabilite de adunarea generală.
Art. 34. Regulile generale privind organizarea şi funcţionarea consiliului director se stabilesc prin statut. Consiliul director îşi poate elabora un regulament intern de funcţionare.
Art. 35. Nu poate fi membru al consiliului director, iar dacă era, pierde această calitate orice persoană care ocupă o funcţie de conducere în cadrul unei instituţii publice, dacă asociaţia respectivă are ca scop sprijinirea activităţii acelei instituţii publice.
Art. 36. Deciziile consiliului director, contrare legii, actului constitutiv sau statutului Asociaţiei pot fi atacate în justiţie, în condiţiile legii.
Art. 37. – Consiliul director poate împuternici una sau mai multe persoane cu funcţii executive, inclusiv persoane care nu au calitatea de asociat ori sunt străine de Asociaţie, pentru a exercita atribuţiile ce pot fi astfel delegate.
Art. 38. (1) Actul constitutiv poate prevedea numirea unui cenzor sau a unei comisii de cenzori.
(2) La momentul ȋnființǎrii, membrii fondatori hotǎrǎsc faptul cǎ Asociația va funcționa fǎrǎ cenzor. Atunci când acest lucru se va impune, va fi fǎcut cu respectarea prevederilor din prezentul Act Constitutiv, ce se completeazǎ şi coroboreazǎ cu prevederile Statutului Asociației şi ale legiilor ȋn vigoare.
(3) Dacă numărul asociaţilor este mai mare de 15, numirea unui cenzor este obligatorie. Acesta poate fi o persoană din afara asociaţiei.
(4) În cazul în care asociaţia nu are obligaţia numirii unui cenzor, fiecare dintre asociaţi care nu este membru al consiliului director poate exercita dreptul de control.
Art. 39. (1) Pentru asociaţiile cu mai mult de 100 de membri înscrişi până la data întrunirii ultimei adunări generale, controlul financiar intern se exercită de către o comisie de cenzori.
(2) Comisia de cenzori este alcătuită dintr-un număr impar de membri. Membrii consiliului director nu pot fi cenzori.
(3) Cel puţin unul dintre cenzori trebuie să fie contabil autorizat sau expert contabil, în condiţiile legii.
(4) Regulile generale de organizare şi funcţionare a comisiei de cenzori se aprobă de adunarea generală. Comisia de cenzori îşi poate elabora un regulament intern de funcţionare.
Art. 40. – În realizarea competenţei sale cenzorul sau, după caz, comisia de cenzori:
a) verifică modul în care este administrat patrimoniul asociaţiei;
b) întocmeşte rapoarte şi le prezintă adunării generale;
c) poate participa la şedinţele consiliului director, fără drept de vot;
d) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute în statut sau stabilite de adunarea generală.

Capitolul VII
Dizolvarea şi lichidarea Asociației.

Art. 41. Dizolvarea. (1) Asociaţia se dizolvă:
a) de drept;
b) prin hotărârea judecătoriei sau a tribunalului, după caz;
c) prin hotărârea adunării generale.
(2) Asociaţia se dizolvă de drept prin:
a) împlinirea duratei pentru care a fost constituită;
b) realizarea sau, după caz, imposibilitatea realizării scopului pentru care a fost constituită, dacă în termen de 3 luni de la constatarea unui astfel de fapt nu se produce schimbarea acestui scop;
c) imposibilitatea constituirii adunării generale sau a consiliului director în conformitate cu statutul Asociaţiei, dacă această situaţie durează mai mult de un an de la data la care, potrivit statutului, adunarea generală sau, după caz, consiliul director trebuia să se constituie;
d) reducerea numărului de asociaţi sub limita fixată de lege, dacă acesta nu a fost complinit timp de 3 luni.
(3) Constatarea dizolvării se realizează prin hotărârea judecătoriei în a cărei circumscripţie se află sediul Asociaţiei, la cererea oricărei persoane interesate.
(4) Asociaţia se dizolvă, prin hotărâre judecătorească, la cererea oricărei persoane interesate:
a) când scopul sau activitatea asociaţiei a devenit ilicită sau contrară ordinii publice;
b) când realizarea scopului este urmărită prin mijloace ilicite sau contrare ordinii publice;
c) când asociaţia urmăreşte un alt scop decât cel pentru care s-a constituit;
d) când asociaţia a devenit insolvabilă;
(5) Asociaţia se poate dizolva şi prin hotărârea adunării generale. În termen de 15 zile de la data şedinţei de dizolvare, hotărârea adunării generale se depune la judecătoria în a cărei circumscripţie teritorială îşi are sediul, pentru a fi înscrisă în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor.
(6) În cazul dizolvării asociaţiei, bunurile rămase în urma lichidării nu se pot transmite către persoane fizice.
(7) Aceste bunuri pot fi transmise către persoane juridice de drept privat sau de drept public cu scop identic sau asemănător, printr-o procedură stabilită prin hotǎrâre a adunǎrii generale.
Art. 42. Lichidarea. (1) În cazurile de dizolvare prevăzute de art. 55, 56, 58 şi 59 din O.G. 26/2000, lichidatorii vor fi numiţi prin însăşi hotărârea judecătorească.
(2) În cazul dizolvării prevăzute de art. 57 din O.G. 26/2000, lichidatorii vor fi numiţi de către adunarea generală, sub sancţiunea lipsirii de efecte juridice a hotărârii de dizolvare.
(3) În toate cazurile, mandatul consiliului director încetează o dată cu numirea lichidatorilor.
(4) Lichidatorii vor putea fi persoane fizice sau persoane juridice, autorizate în condiţiile legii.
(5) Imediat după intrarea lor în funcţie, lichidatorii vor face inventarul şi vor încheia un bilanţ care să constate situaţia exactă a activului şi pasivului asociaţiei.
(6) Lichidatorii sunt obligaţi să primească şi să păstreze registrele şi orice alte acte ale asociaţiei. De asemenea, ei vor ţine un registru cu toate operaţiunile lichidării în ordinea datei acestora.
(7) Lichidatorii sunt obligaţi să continue operaţiunile juridice în curs, să încaseze creanţele, să plătească creditorii şi, dacă numerarul este insuficient, să transforme şi restul activului în bani, procedând la vânzarea prin licitaţie publică a bunurilor mobile şi imobile.
(8) Lichidatorii pot realiza numai acele operaţiuni noi care sunt necesare finalizării celor aflate în curs.
(9) Suma cuvenită creditorului cunoscut care refuză să primească plata creanţei sale se va consemna în contul său.
(10) Dacă plata creanţei nu se poate face imediat sau atunci când creanţa este contestată, lichidarea nu se va declara terminată înainte de a se garanta creditorii.
(11) În orice caz, lichidatorii nu pot încheia operaţiunile şi nu pot remite celor în drept contul gestiunii decât după expirarea unui termen de 6 luni de la publicarea dizolvării asociaţiei.
(12) Lichidatorii răspund solidar pentru daunele cauzate creditorilor din culpa lor.
(13) Atât faţă de asociaţie, cât şi faţă de asociaţi sau, după caz, lichidatorii sunt supuşi regulilor mandatului.
(14) După terminarea lichidării, lichidatorii sunt obligaţi ca în termen de două luni să depună bilanţul, registrul jurnal şi un memorandum, declarând operaţiunile de lichidare la Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor al judecătoriei în a cărei circumscripţie teritorială îşi are sediul asociaţia.
(15) Lichidatorii sunt obligaţi să îndeplinească toate procedurile pentru publicarea lichidării şi radierea asociaţiei din Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor.
(16) Publicarea lichidării se face prin afişarea la uşa instanţei în a cărei circumscripţie teritorială îşi are sediul persoana juridică, în termen de două luni de la terminarea lichidării.
(17) Dacă în termen de 30 de zile libere de la depunerea bilanţului nu se înregistrează nici o contestaţie, bilanţul se consideră definitiv aprobat şi lichidatorii, cu autorizarea judecătoriei, vor remite celor în drept bunurile şi sumele rămase de la lichidare, împreună cu toate registrele şi actele asociaţiei şi ale lichidării. Numai după aceasta lichidatorii vor fi consideraţi descărcaţi şi li se va elibera, în acest scop, un act constatator.
(18) Contestaţiile la bilanţul lichidatorilor se pot formula de orice persoană interesată la judecătoria în a cărei circumscripţie teritorială se află sediul persoanei juridice lichidate.
(19) Toate contestaţiile se soluţionează printr-o singură hotărâre. Sentinţa pronunţată de judecătorie este executorie şi este supusă numai recursului.
(20) După terminarea lichidării, lichidatorii trebuie să ceară radierea asociaţiei din Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor.
(21) Asociaţia încetează a fiinţa la data radierii din Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor.

Capitolul VIII
Dispoziții finale

Art. 43. Asociaţia rǎspunde de realizarea obiectivelor propuse ȋn toate domeniile prin prezentul statut
Art. 44. Persoanele care au atributii in cadrul Asociatiei, rǎspund potrivit legii, individual şi solidar – dupǎ caz – pentru prejudiciile aduse Asociaţiei, datorate indeplinirii cu rea credinţǎ a atribuţiilor care le revin
Art. 45. Prevederile prezentului statut se completeaza ori de câte ori este nevoie cu dispoziţiile legale referitoare la asociaţii
Art. 46. Sigla asociaţiei, dacǎ va fi cazul, se va stabili ulterior înfiinţării acesteia.
Art. 47. Asociaţia, ca persoană juridică, are ştampilă precum şi orice alte materiale necesare desfăşurării activităţii sale şi promovării acţiunilor proprii.
Art. 48. Prezentul statut poate fi modificat prin hotărârea adunării generale în conformitate cu legislaţia în vigoare.

Noi, asociaţii – membrii fondatori, suntem de acord şi consimţim la înfiinţarea Asociaţiei Clubul Sportiv MODEL EAST drept pentru care semnăm Actul constitutiv şi Statutul Asociaţiei Clubul Sportiv MODEL EAST.